Öppettider mån-fre 10-18

Personuppgiftspolicy

För oss på Optiker Jernberg är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt.  Dina uppgifter sparas när du använder vår bokning av  tjänster synundersökning samt kontaktar oss via mail. 

  • Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet.
  • Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in.
  • Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för.
  • Vi informerar berörda parter såsom registrerade och utpekade myndigheter om en incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter.

Varför behöver vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig.

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.

Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig bra service och korrekt behandling avseende synvård. De personuppgifter vi får eller har som är relaterade till synvård hanteras i vår journalföring gällande medicinska uppgifter, t ex de resultat som våra synundersökningar visar. Dessa uppgifter faller under patientdatalagen och de är vi skyldiga att lagra i minst 10 år.

Vi vill också ge dig en god service vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi behöver också dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser. För detta behöver vi ditt samtycke. Är du ny kund så ställer vi den frågan till dig. Är du befintlig kund så har vi i de flesta fall ett samtycke.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. 

​Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter till?

Vi använder olika leverantörers produkter och tjänster till vår IT-infrastruktur. Detta innebär att dessa leverantörer kan komma att behandla dina personuppgifter.

Optiker Jernberg kan även komma att dela dina personuppgifter till underleverantörer för att kunna leverera avtalad tjänst eller produkt.

Underleverantörer och leverantörer är då personuppgiftsbiträden till oss och får bara behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner.
Optiker Jernberg kan i vissa fall enligt lag eller dom vara skyldiga att lämna information till myndigheter.

Var behandlar vi dina personuppgifter?​

Vi är personuppgiftsansvariga, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

​Återkallande av samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra med den behandling för vilken du lämnat ditt samtycke, och radera de personuppgifter som behandlades enbart med stöd av samtycket.

Om du har synpunkter eller frågor som rör vår information eller behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.